Telefon:
073 - 715 40 51
076 - 945 46 35

Besök adress:
Timgatan 1, 
41 531 Göteborg

GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Szmuts Perfekt Städ Väst AB. I integritetspolicyn kan
du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande
personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar
vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, epostadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information
som du lämnar till vår kundtjänst.
Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:
Köp
Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om
tjänster ni bokade.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer
och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade
intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.
Marknadsföring
Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och
SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och
påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta
profilering.
Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade
intresse att skicka direktmarknadsföring.
Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt
eller Rut avdrag.
Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.
Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott,
t.ex. bedrägeri.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig
användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De
som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så
länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.
Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.
Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att
göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara
för att följa krav i lag gallras efter sex månader.
Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av
marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.
Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att
förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast
inom en månad.
När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran
enligt nedan.
Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av
personuppgifterna.
Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.
Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
• Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller
behandlats;
• Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon
annan rättslig grund för behandlingen;
• Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade
intresse och ditt intresse väger tyngre;
• Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Begräsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
• Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera
om personuppgifterna är korrekta;
• Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att
personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
• Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga
anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
• Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems
berättigade intresse som går före.
Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med
anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat
intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata
rättsliga anspråk.
Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan
invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan
invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar
automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat,
vanligt och maskinläsningsbart format.
Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in
ett klagomål till en tillsynsmyndighet.